Wkkgz voor zorgaanbieders

Wkkgz voor zorgaanbieders

Voldoet  u inmiddels aan de wkkgz ? Door de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) is er veel veranderd op het gebied van klachtafhandeling. De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet).

De belangrijkste thema’s van de Wkkgz zijn:

  • Het klachtrecht,
  • De cliënteninformatie en openheid,
  • kwaliteit, veiligheid en goed bestuur.

Vanaf 1 januari 2016 dient iedere zorgaanbieder bij klachten, hun cliënten de diensten van een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden.

De bedoeling  is dat in het voortraject van een klacht al veel opgelost kan worden. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris houdt zich o.a. bezig met bemiddeling en oplossingsgerichte gesprekken.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en naar blijkt is niet iedere zorgaanbieder wkkgz proof. Er zitten ook wel wat haken en ogen aan deze wet. Op grond van artikel 18 (wettekst hieronder aangegeven) dient de zorgaanbieder aangesloten te zijn bij een geschillencommissie.

“Artikel 18

1 De zorgaanbieder is aangesloten bij een geschilleninstantie, die voldoet aan het bepaalde in deze paragraaf.

2 Een geschilleninstantie is erkend door Onze Minister.

3 Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de erkenning van een geschilleninstantie als bedoeld in het tweede lid.

4 Bij regeling van Onze Minister van Defensie, in overeenstemming met Onze Minister, worden nadere regels gesteld aan de geschilleninstantie waarbij hij is aangesloten teneinde de deskundigheid inzake de militaire gezondheidszorg te waarborgen.

5 De zorgaanbieder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschilleninstantie voor te leggen alsmede een wijziging daarin, op daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten.”

Mochten de cliënt en de zorgaanbieder, ondanks bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan de cliënt de klacht indienen bij de geschilleninstantie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten (deze geschilleninstantie dient door VWS erkend te zijn).

“Artikel 19

1 De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten.

2 De geschilleninstantie is ingesteld door een of meer representatief te achten cliëntenorganisaties en door een of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders.

3 De geschilleninstantie oefent haar werkzaamheden uit op basis van een schriftelijke regeling, die waarborgt dat wordt voldaan aan het bepaalde in deze paragraaf.”

In artikel 20 is aangegeven dat deze geschillencommissie bevoegd is om een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 25.000,–

“Artikel 20

De geschilleninstantie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen bij wege van bindend advies, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 25.000,–.”

Mocht u hierover nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer dat op de site vermeld staat.