Teamcoaching

Teamcoaching: voor een gezond team

Zodra mensen met elkaar moeten of willen samenwerken, dan neemt tevens de kans dat onderhuidse spanningen ontstaan toe. Wanneer je niet precies weet wat er binnen een groep/team speelt, wanneer sprake is van miscommunicatie en/of groepsvorming dan is het zinvol in een vroeg stadium een coaching of mediation traject te starten.

De ervaring leert namelijk dat in arbeidsmediations of tijdens teamcoaching sessie een conflict tussen werkgever en werknemer bijna nooit op zichzelf staat. Meestal wordt er pas een coach of mediator bij gehaald als de situatie al dermate is geëscaleerd dat coalitievorming reeds heeft plaatsgevonden. De escalatieladder van Friedrich Glasl  geeft de stappen die een conflict doormaakt weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding ten opzichte van de ander en hun manier van denken. Op trede 4 in fase 2 van de escalatieladder van Glasl staat de coalitievorming genoemd. Er wordt geprobeerd om mensen aan de eigen kant te krijgen, het conflict wordt uitgebreid, de ander wordt zwartgemaakt enzovoorts. De werknemer die vervolgens het zogenaamde exit gesprek krijgt, al dan niet met behulp van mediation, wordt gezien als de aanstichter van het conflict.

Wanneer mensen met elkaar moeten samenwerken, kunnen snel conflicten ontstaan. Je hebt te maken met verschillende normen en waarden, met verschillende culturen en gebruiken en met een wisselend management die de mores van een afdeling in het begin niet kent. Dit kunnen allemaal ingrediënten zijn voor conflicten en of misverstanden. Bij teamcoaching zal een mediator of conflictcoach door middel van exploratie en de juiste interventies moeten achterhalen waar het conflict begonnen is, waarom en hoe. Om een afdeling of team weer ‘gezond’ te krijgen moeten soms dan ook rigoureuze maatregelen genomen worden. Hierbij kun je denken aan het overplaatsen van een of meer mensen.

 

Aangesloten bij

mediation-en-juridisch-advies

LVV Gecertificeerd vertrouwenspersoon 2020